Mikroorganismer/Mögelarter

Tjänster

Mikroorganismer/ mögelarter

Mikroorganismer kan avge gaser upp till 40 år efter det att de har dött.

Arter & symptom
Nedan är ofta förekommande mikrober (mögel och bakterier) i byggmiljön och vissa har negativ påverkan på vår hälsa.

​Acremonium
Är en mögelart som förekommer i fuktiga miljöer, som till exempel källarväggar. Kan ibland vid höga halter vara sjukdomsframkallande.

​Alternaria och Ulocladium
Är mögelarter som är vanliga i naturen. På människor är de kända under namnet bagarlunga eftersom Alternaria förekommer på korn. Kan ge astmatiska reaktioner.

​Aspergillus
Det finns många arter av Aspergillus. Några kan angripa lungor, ögon etc. samtidigt som de ger olika astmatiska och toxiska reaktioner. Aspergillus versicolor är en mögelart som betraktas som en sjuka hus indikator.

​Aureobasidium
Är en mögelart som förekommer i fuktiga miljöer till exempel badrum. Den bildar ett stort antal sporer som kan ge lungproblem och eventuellt allergi.

​Chaetomium
Är en mögelart som förekommer på cellulosahaltigt material som papper (gipsskivor), masonit, spånskivor etcetera. De producerar den källarluktande VOCen Geosmin och kontaminerar porösa material. Chaetomium kallas även mögelrötasvamp eftersom den orsakar rötskador och försämrar hållfastheten i materialet.

​Cladosporium
Är vanlig i naturen och längst ned i kylskåpet, på tapeter, jord etcetera. Denna mögelart kan ge höfeber och astma samt producera toxiska ämnen.

​Eurotium
Antas allmänt vara en välvillig mögelsvamp.

​Exophiala
Denna mögelart förekommer i nedbrutet trä och jord. Kan ge hudproblem.

​Fusarium
Producerar flera sorters mycotoxiner. Trivs i fuktiga miljöer och Fusarium kallas även vattenskada indikator. Fusarium är en toxinframkallande organism och betraktas som en olägenhet för människors hälsa om den förekommer i inomhusmiljön.

​Mucor
Är vanlig i hus damm och kan ge luftvägsallergier.

​Penicillium
Är en mögelart som vanlig i inomhusluft. Det finns många arter av Penicillium och ett flertal av dessa producerar Mycotoxin. Några är kända för att orsaka sjuka hus problem.

​Phialophora
Förekommer i fuktiga miljöer t.ex. badrum och utomhus är den vanlig på trä med jordkontakt. Förekomst av denna mögelsvamp tyder på att det är eller har varit mycket fuktigt.

​Trichoderma
Är en mögelart som växer på trä och träbaserade material, där de kan utveckla immunförsvarsnedsättande egenskaper.

​Scopulariopsis
Är vanlig såväl inom- som utomhus. Den kan angripa hud och naglar på djur och människor.

​Stachybotrys Chartarum
Stachybotrys chartarum är en mögelart som växer främst på platser som är mycket fuktiga med cellulosahaltiga material, till exempel tapeter eller gipsskivepapper. Ofta ses den i samband med vattenskador i byggnader. Medan andra mögelsvampar i byggnader ofta förknippas med mera diffusa symptom som till exempel trötthet, huvudvärk eller ögontorrhet kan Stachybotrys chartarum dessutom orsaka mera akuta symptom såsom blödningar i andningsvägarna. Stachybotrys chartarum kan också orsaka reaktioner vid hudkontakt, och svampen anses ha nedsättande effekt på immunförsvaret. Stachybotrys kallas även vattenskadeindikator.

​Wallemia
Är en mögelart som är vanlig i inomhusluft, kan ge hudproblem.

​Rhodotorula
Är en jästsvamp. Samtliga jästsvampar är ett tecken på fuktig miljö.

​Streptomyces
Streptomyceter är bakterier som ofta lever tillsammans med mögelsvampar och andra bakterier i angripet material. De producerar den källarluktande VOCen Geosmin och kontaminerar porösa material, även betong. Geosminlukten är svår att få bort från byggmaterialet, kläder och möbeltextilier även om det mikrobiella angreppet åtgärdas. Förutom Geosmin har vissa streptomyceter visat sig stimulera cytokinprodution och Streptomyces griseus, som är vanligt i byggnader, producerar toxinet valinomycin.

​Bacillus
Är en sporbildande bakterie med unken lukt. Den överlever torra förhållanden och kan växa till om ny fukt tillförs. Den förekommer ofta i mikrobiellt skadad mineralull.