Sjuka hus

Tjänster

Sjuka hus

Vad är sjuka hus?

Hussjuka är ett samlingsnamn för symptom som uppkommer när människor vistas i vissa byggnader. Ofta är det så att de symptom som drabbar en viss person försvinner efter att personen lämnat byggnaden, för att sedan återkomma när personen besöker byggnaden igen. När så är fallet kallas byggnaden för ett sjukt hus. Att bli sjuk på detta sätt kallas byggnadsrelaterad sjuklighet, och exempel på vanliga symtom kan man läsa under hälsobesvär. Sjuka hussjukan (SBS, sick Buildings syndrom) eller byggnadsrelaterad sjuklighet kan ha flera olika orsaker. En faktor är ämnen som avges från byggnaden till innemiljön.

Orsaker till sjuka hus

Vatten- och fuktskador i byggnader är ofta ett grundläggande problem. Detta kan bl.a. medföra mögel- och bakterie påväxt och avgång av flyktiga kemiska ämnen från byggnadsmaterial.
När betongkonstruktioner inte får torka ut ordentligt innan lim och mattor läggs på kan det leda till att limmet bryts ner och avger produkter som kan orsaka hälsobesvär.

Andra orsaker är ventilationsproblem p.g.a. dålig funktion och brist på underhåll. De vanligaste orsakerna till mögel- och bakterie påväxt; slagregn, nederbörd, kondensation och luftfukt, byggfukt, felaktig ventilation, läckage, felaktig luftspalt, ytvatten, markfukt, kapillär sugning, felaktig dränering.

Hälsobesvär

Vilka som känner av symptom i ett sjukt hus är väldigt individuellt och beror bl.a. på: arvsanlag, hälsotillstånd och hur lång tid man disponerats i den utsatta miljön, mögelart och dos.
Vanliga symptom som kan vara sjuka hus relaterade: Allergier, onormal trötthet, astma, hosta, huvudvärk, upprepade infektioner, yrsel, nästäppa, hudirritationer, mag- och tarmproblem, slemhinneirritationer, ledvärk m.m.

Kort om sjuka hus

Man kan aldrig torka ut eller på kemisk väg få bukt med mögel/bakterieskada.
Ca 95 % av alla mögelskador är dolda i konstruktionen.
60-, 70-, 80-, 90-talshus och felaktigt renoverade äldre hus är de som är i riskzonen för sjuka hus.
Det är sällan man känner någon speciell lukt i ett så kallat sjukt hus om man inte är van.
Mögel och bakterier avger lukt M-VOC (som vi inte behöver känna) trots att fukten har avlägsnats.
Man kan aldrig allergi testa fram ett ”sjuka hussymptom”.
Människans luktsinneceller mättas efter 2-15 sekunder.
Med enbart fuktmätning kan man aldrig lokalisera mögel/bakterieskada. Arbetarskyddsstyrelsen klassificerar 85% av våra skolor och dagis som sanitär olägenhet.

Ta reda på vad du köper

När du ska köpa ett hus är du själv ansvarig för att ta reda på vilket skick huset befinner sig i. Detta kallas undersökningsplikt och finns beskrivet i Lagbokens Jordabalk. 4 kap § 19.
Rivout Group har kunnandet inom vidare tekniska utredningar och av oss får du ett beslutsunderlag om ditt tilltänkta hus. Fukt och mögel är sådant som kan vara svårt att upptäcka för blotta ögat. Detta undviker du genom att anlita Rivout Group, då vi använder oss av olika provtagningsmetoder för att fastställa eventuella skador läs mer på sidan ”Mögel utredning”.

Dolda fel

Jordabalkens utgångspunkt är att ett hus säljs i det skick det är, med sina fel och brister.
Köparen har därför en långtgående undersökningsplikt för att upptäcka alla fel som går att upptäcka eller kan misstänkas. De fel och brister som kunde, eller borde ha upptäckts av dig som köpare kan säljaren inte göras ansvarig för. För att ett fel i fastigheten ska räknas som ett ”dolt fel ” krävs att flera kriterier är uppfyllda.

Bland annat: Felet ska avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, med tanke på husets ålder, pris och övriga omständigheter. Felet ska ha funnits vid köps tillfället.
I princip är den typ av dolda fel som säljaren har slutligt ansvar för, brister i byggnadens konstruktion eller utförande, så kallat byggfusk. Säljaren har under normala omständigheter 10 års ansvar mot köparen för så kallade dolda fel.

Om du anlitat en professionell besiktningsman har du sannolikt lättare att hävda att du uppfyllt din undersökningsplikt på ett fullgott sätt.